ΑΘΗΝΑ
21:40
|
05.03.2021
"Ο Πρόεδρος είναι καλά και η υγεία του είναι εξαιρετική" δήλωσε ο Πεσκόφ.
ST PETERSBURG, RUSSIA - DECEMBER 15, 2018: Russia's President Vladimir Putin talks over the phone to Artyom Palyanov, 14, a boy with brittle bone disease who took part in a volunteer project, after a helicopter tour of St Petersburg. On December 5, 2018, while visiting the International Volunteer Forum, Putin learned about the Dream with Me volunteer charity project helping seriously ill children and senior citizens make their dreams come true. Putin promised to help five project participants, Artyom Palyanov, dreaming of a helicopter tour of St Petersburg, was one of them. Alexei Nikolsky/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Ðîññèÿ. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Ïðåçèäåíò ÐÔ Âëàäèìèð Ïóòèí âî âðåìÿ òåëåôîííîãî ðàçãîâîðà ñ Àðòåìîì Ïàëüÿíîâûì â ñâîåì ðàáî÷åì êàáèíåòå â Êîíñòàíòèíîâñêîì äâîðöå. Â.Ïóòèí âî âðåìÿ Ìåæäóíàðîäíîãî ôîðóìà äîáðîâîëüöåâ 5 äåêàáðÿ, îáåùàë èñïîëíèòü ìå÷òó 14-ëåòíåãî "õðóñòàëüíîãî ìàëü÷èêà" À.Ïàëüÿíîâà èç ïîñåëêà Òàéöû, êîòîðûé ïîïðîñèë î âåðòîëåòíîé ýêñêóðñèè íàä Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì. Àëåêñåé Íèêîëüñêèé/ïðåññ-ñëóæáà ïðåçèäåíòà ÐÔ/ÒÀÑÑ
Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω

Το Κρεμλίνο διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα των δυτικών μέσων ενημέρωσης που αναφέρονται στην παραίτηση του Βλαντίμιρ Πούτιν λόγω προβλημάτων υγείας, χαρακτηρίζοντάς τα “ανοησίες”.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος της Ρωσίας, δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τα καθήκοντά του το επόμενο έτος, υπογραμμίζοντας πως χαίρει άκρας υγείας. 

“Ο Πρόεδρος δεν σκοπεύει να παραιτηθεί” διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, στον απόηχο δημοσιεύματος της “Sun”, το οποίο, επικαλούμενο ρωσικές πηγές, υποστήριξε ότι “ο Βλαντιμίρ Πούτιν σχεδιάζει να παραιτηθεί το επόμενο έτος εν μέσω αυξανόμενων φόβων για την υγεία του”.

Το συγκεκριμένο δημοσίευμα ισχυρίστηκε μάλιστα ότι ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίζει συμπτώματα της νόσου Πάρκινσον επικαλούμενο ανάλυση πρόσφατου βίντεο του Βλαντιμίρ Πούτιν,

“Αυτό είναι τελείως ανοησία. Ο Πρόεδρος είναι καλά και η υγεία του είναι εξαιρετική” δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πεσκόφ σε δημοσιογράφους κληθείς να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του δυτικού μέσου.

Το μοιράζομαι:
Το εκτυπώνω
Γραφτείτε συνδρομητές
Ενισχύστε την προσπάθεια του Κοσμοδρομίου με μια συνδρομή από €1/μήνα