Πύκνωση του ιστορικού χρόνου – κίνδυνος απώλειας του ελέγχου στη λήψη αποφάσεων

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι έχουμε εισέλθει σε μια εντελώς νέα ιστορική περίοδο.