Συμφωνία για τους όρους διεύρυνσης των BRICS

Συμφωνήθηκαν οι αρχές, οι οδηγίες και οι διαδικασίες για τις χώρες που επιθυμούν να γίνουν μέλη της Ομάδας BRICS.